கோதுமை மாவு பரோட்டா / How to make Wheat Parotta / Indian Recipe

கோதுமை மாவு பரோட்டா / How to make Wheat Parotta / Indian Recipe /Sherin’s Kitchen:
Support My Cook Channel Friends Tasty & Simple Vegetarian & non vegetarian and healthy cooking Recipes Watch Our Videos.
[ எளிய முறையில் சைவம் & அசைவம் ஆரோக்கியமான சமையல் குறிப்புக்கள் வீட்டு முறையில]

PLEASE [ LIKE] [SHARE] [ SUBSCRIBE] https://www.youtube.com/channel/UC7RZIGGgAp8P4z354boxGtg