பரோட்டா செய்வது எப்படி/ How To Make Parotta / South Indian Recipe

பரோட்டா செய்வது எப்படி/ How To Make Parotta / South Indian Recipe/Sherin’s Kitchen:
Hi Friends Support My Cook Channel Tasty & Simple Vegetarian & non vegetarian and healthy cooking Recipes Watch Our Videos Thank You.
[ எளிய முறையில் சைவம் & அசைவம் ஆரோக்கியமான சமையல் குறிப்புக்கள் வீட்டு முறையில]

PLEASE [ LIKE] [SHARE] [ SUBSCRIBE] https://www.youtube.com/channel/UC7RZIGGgAp8P4z354boxGtg