மிளகு சூப் செய்வது எப்படி?/ How To Make Pepper Soup /South Indian Recipe In Tamil

மிளகு சூப் செய்வது எப்படி?/ How To Make Pepper Soup /South Indian Recipe In Tamil/ Ingredients : Pepper Powder – 1 Sp / Dry Ginger – 1 sp / onion – 5 / Garlic- 5 Tomato -1/2 /Salt to taste and oil – 1 sp /Tamil Beauty&Health Care : இங்கு அனைத்துவிதமான
[ Beauty Tips, Hair Styles Tips, Health Tips, Dressing Styles Tips, Fashion Styles, Women’s & Men’s Tips]
இதுபோன்று அனைத்து தகவல்மற்றும் TIPS & TRICKS பதிவுசெய்யப்படும்.

( Subscribe, Share, Like )

https://www.youtube.com/channel/UCQQYDc4olHGBUsl_QA-rZrQ