വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള 2 ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് easy snacks recipe in Malayalam 😜😜