පාන් වලින් ලේසියෙන් රසට හදන කෙටි කෑම 04ක්|Bread snacks recipes

#Rasa_Rahasa
#Bead snack recipes

පාන් වලින් ලේසියෙන් හදන කෙටි කෑම ගොඩාක් මන් කියල දීල තියෙනවා ..මේ තියෙන්නෙ ඒ වගෙ තවත් රස රෙසිපි හතරක් ..😋😋